Algemene Voorwaarden
InPerceptie

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  InPerceptie: Opdrachtnemer

Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Dienst door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door InPerceptie in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering InPerceptie derden worden betrokken.

3.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en InPerceptie zijn overeengekomen.

4.Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij InPerceptie deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

5.Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en InPerceptie treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doe en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

6.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdracht en vervolgopdracht van opdrachtgever.

7.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerde bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door InPerceptie gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. InPerceptie is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijzing aan InPerceptie is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en InPerceptie hebben ook een overeenkomst gesloten indien InPerceptie een tussen Opdrachtgever en InPerceptie gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht InPerceptie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomst deel van de opgegeven prijs. Aanbieding of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomsten

 1. InPerceptie voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. In alle gevallen waarin InPerceptie dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om –in overleg met opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan InPerceptie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan InPerceptie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegeven niet tijdig aan InPerceptie zijn verstrekt, heeft InPerceptie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door InPerceptie een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van InPerceptie op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen, waarbinnen InPerceptie de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgeven een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

 1. Wanneer InPerceptie de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. InPerceptie aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 2. De opdrachtgever zal eerlijk en open bijdragen aan de email-communicatie en zich inzetten, waarbij de opdrachtgever de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het boeken van resultaat.
 3. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die InPerceptie en opdrachtgever gezamenlijk via email-communicatie doorbrengen als ook daarna.

Artikel 5 Wijzing van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling over de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. InPerceptie zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal InPerceptie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal InPerceptie geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan InPerceptie kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Geheimhouding

 1. InPerceptie is, behoudend de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijk informatie die hij in het kader van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. InPerceptie draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemer of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten in welke vorm dan ook tussen InPerceptie en opdrachtgever plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. InPerceptie zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgeven, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van de contacten, tenzij de opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

  Artikel 7 Intellectuele eigendom
 3. InPerceptie is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar –in het kader van de overeenkomst- aan opdrachtgever verstrekte of –in het kader van deze overeenkomst- gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen en leggingen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 4. Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InPerceptie geen gebruik maken van deze producten, waarop InPerceptie rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 5. InPerceptie is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers.

Artikel 8 Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van InPerceptie bestaat tenzij uitdrukkelijke anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. InPerceptie kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. InPerceptie heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan InPerceptie heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. InPerceptie behoudt zicht het recht voor in overleg met opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijzingen van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9 Betaling en verzuim

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door InPerceptie aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan InPerceptie over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens InPerceptie hoofdelijke aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoen van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen vordering van InPerceptie en de verplichtingen van opdrachtgever jegens InPerceptie onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 10 Incassokosten

 1. Indien InPerceptie invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op tenminste 15% van de openstaande facturen.
 2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureau ‘s, deurwaarders en /of advocaten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. InPerceptie is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien InPerceptie niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van overeenkomst InPerceptie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten, hier geldt slechts een inspanningsverplichting.
 2. Aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat InPerceptie voor haar werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst heeft ontvangen.
 3. InPerceptie is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. InPerceptie zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. InPerceptie is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derde zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 5. InPerceptie is niet aansprakelijk voor opdrachtgever gelden schade, van welke aard ook, indien InPerceptie bij de uitvoering van opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor InPerceptie duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. InPerceptie ofwel door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van opdrachtgever, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van opdrachtgever beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de opdrachtgever dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien opdrachtgever enig letsel zou oplopen, is InPerceptie c.q. door haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 7. De opdrachtgever vrijwaart InPerceptie tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van overeenkomst tussen opdrachtgever en InPerceptie samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkoming van InPerceptie.
 8. Indien opdrachtgever een eventuele vordering jegens InPerceptie niet binnen 6 maanden na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van deze 6 maanden te vervallen.

Artikel 12 Annuleringsvoorwaarden

 1. Annulering door opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.
 2. Bij annulering door opdrachtgever van kaartleggingen, cursussen, workshops en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen is opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 3. Bij annulering door opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering dan 48 uur voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25 %.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van InPerceptie.

Artikel 13 Beëindiging van de overeenkomst

 1. InPerceptie is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door InPerceptie verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijk aanmaning.
 2. InPerceptie is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk wordt nagekomen.
 3. Zowel opdrachtgever als InPerceptie kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven eindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14 Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en InPerceptie is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien door InPerceptie en opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien ook mediation niet tot een oplossing leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar InPerceptie gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Algemene voorwaarden InPerceptie dd 01-04-2015